Đặt phòng

Đặt phòng

Awesome

ĐẶT PHÒNG

FAQ

Hủy bỏ hoặc Vắng mặt Đối với trường hợp hủy bỏ hoặc giảm số lượng phòng hoặc khách, chi phí hủy bỏ sau đây được tính theo từng mốc thời gian hủy bỏ: 29-15 ngày trước thời điểm nhận phòng, 15% chi phí chỗ ở sẽ được tính phí, 14-7 ngày trước thời điểm nhận phòng, 40% chi phí chỗ ở sẽ được tính phí, 6-3 ngày trước thời điểm nhận phòng, 60% chi phí chỗ ở sẽ được tính phí, 2-0 ngày trước thời điểm nhận phòng hoặc trường hợp vắng mặt, 95% chi phí chỗ ở sẽ được tính phí.

Tất cả việc hủy bỏ hoặc thuyên giảm số lượng phòng hoặc khách đặt phòng phải được thực hiện bằng văn bản (email) gửi đến Khách sạn và Đối tác kinh doanh phải xác nhận được Khách sạn đã nhận được thông tin hủy bỏ và/hoặc thuyên giảm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.